REGULAMIN Konkursu na Facebooku oraz Instagramie: konkurs „Hama Summer”


§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Hama Summer” jest firma Piotr Wójcicki NOTMADEINCHINA.PL z siedzibą w Krakowie, ul Telimeny 21/7 ,
NIP: 6792766553
2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
- posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;
- posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w serwisie Facebook lub Instagram
- zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania
uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook lub Instagram.
§2. Zasady promocji
1. Konkurs odbywa się na profilu niczchin.pl w serwisie Facebook oraz równolegle na profilu niczchin w serwisie Instagram.
2. Konkurs trwa od momentu umieszczenia postu o konkursie na profilu niczchin.pl. na Facebooku oraz profilu niczchin na Instagramie w
dniu 04.08.2022 do dnia 04.09.2022 do godz. 23.59.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w przeciągu 3 dni od zakończenia konkursu na profilach organizatora w serwisach Facebook oraz Instagram.
4. Konkurs polega na przygotowaniu i przesłaniu na adres mailowy: sklep@niczchin.pl fotografii przedstawiającej wykonane z koralików
Hama ozdoby/prace nawiązujące do tematyki wakacyjnej.
5. Uczestnik może podać więcej niż jedną propozycję dekoracji.
6. Organizator nagrodzi 3 osoby, których prace uzna za najbardziej kreatywne.
7. Nagrodami w konkursie są zestawy koralików Hama sponsorowane przez Ecelements Elżbieta Chełmecka, Kraków 30-733, ul. Obrońców
Modlina 5A.

8. Warunkiem odebrania nagród jest przesłanie przez osoby Nagrodzone w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyników niniejszego Konkursu
wiadomości prywatnej z następującymi danymi: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mailowy.
9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 8, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych
danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
10. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora
informacji, o której mowa w pkt. 8.
11. Nagrody zostaną wysłane za pomocą firmy kurierskiej na adres znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wskazany przez
nagrodzonego Uczestnika. Koszt wysyłki pokrywa Organizator.
12. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę.
§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia
Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach
dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook lub
Instagram.
5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
§ 4. Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie
później, niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla
pocztowego).
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres e-mail: sklep@niczchin.pl
z dopiskiem „Reklamacja – konkurs na Faceboooku”.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora
Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu pod adresem:
niczchin.pl/content/konkurs-hama-summer
2. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: sklep@niczchin.pl
4. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.